Voorwaarden

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van huur en verhuur van Villa tre Sorelle

INLEIDING:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Villa tre Sorelle: Othniël van Bergeijk, Via Catello Farneto, 72, 61025 Montelabbate PU, Italië, hierna te noemen ‘verhuurder’.
  2. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantieappartement huurt, hierna te noemen ‘huurder’.

Villa tre Sorelle verhuurt vakantieappartementen uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling

1.1 Een aanvraag voor reservering van een vakantieappartement van Villa tre Sorelle geschiedt uitsluitend via boeking op de website van Villa tre Sorelle (https://www.villatresorelle.com). De aanvraag zal per email worden bevestigd door verhuurder.

1.2 Na de voorlopige reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, door verhuurder per email naar de huurder toegezonden.

1.3 De aanbetaling, bestaande uit 25% over het huurbedrag dient binnen 10 dagen na factuurdatum per bankoverschrijving te worden voldaan. Dit is tevens de reserveringsopdracht. Na ontvangst van de 25% aanbetaling is de boeking definitief. De ontvangst van de aanbetaling/betaling wordt per email door verhuurder bevestigd aan de huurder. Deze bevestiging bevat tevens alle informatie zoals het exacte adres van het vakantieappartement, contactdetails en overige aankomst- en vertrekinstructies. Het restant van het huurbedrag dient minimaal 8 weken voor aankomst te zijn voldaan en door ons te zijn ontvangen. Indien de boeking wordt gedaan binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode, moet het totale huurbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur worden voldaan.

1.4 Bij niet tijdige betaling kan verhuurder de huurovereenkomst per direct als vervallen beschouwen. Niet tijdige betaling wordt beschouwd als een annulering en de krachtens artikel 3 van toepassing zijnde regeling met betrekking tot de annuleringskosten.

Artikel 2: Prijzen en borgsom

2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen vermeld op de website zijn excl. toeristenbelasting en exclusief de kosten voor eventuele huur van het handdoekenpakket, borg en eindschoonmaak.

2.2 De huurder betaalt een waarborgsom van € 250,- per vakantieappartement.

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.

2.4 De waarborgsom zal binnen 10 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade, op de rekening van huurder worden teruggestort.

2.5 Linnengoed (gelimiteerd tot 1 set per persoon, per week) is aanwezig in de vorm van dekbedhoes, hoeslaken en sloop daarnaast is er per persoon 1 badlaken, handdoek en gastendoek voorzien. Een pakket keuken- en theedoeken is tevens aanwezig.

Indien gewenst kan er een extra handdoekenpakket worden gehuurd, bestaande uit een badlaken, handdoek en gastendoek voor de huurprijs van € 7,50 per week per persoon.

Artikel 3: Annulering

3.1 De annuleringskosten zijn gelijk aan de 25% aanbetaling die krachtens lid 1.3 is gedaan op voorwaarde dat de annulering meer dan 1 maand voor de dag van aankomst is doorgegeven.

3.2 De annuleringskosten die minder dan 1 maand voor aankomst zijn doorgegeven, bedragen de totale huursom zoals vermeld in de email bevestiging exclusief toeristenbelasting, borg en eindschoonmaakkosten.

3.3 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar gemaakt worden via email aan verhuurder en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per email worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via de telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.4 Verhuurder raadt de huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen

4.1 Er mogen nooit meer dan de opgegeven, maximaal 4, personen in het appartement verblijven/overnachten. In verband met van overheidswege voorgeschreven verplichtingen dienen de namen van alle personen die onder de boeking vallen per email inclusief opgave van geboortedata aan verhuurder minimaal 4 weken voordat de huurperiode ingaat te worden doorgegeven. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen en wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Huisdieren

5.1 Het meenemen van een huisdier moet door huurder vooraf in de reservering worden gemeld. Pas na overleg en expliciet akkoord vanuit de verhuurder zal dit worden toegestaan.

5.2 Huurder is verplicht het huis bij vertrek vrij van (honden)haar op te leveren.

5.3 De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade ook indien deze schade na je vertrek geconstateerd wordt.

Artikel 6: Klachten

6.1 Meld eventuele klachten bij aanvang van de huurovereenkomst over de aangetroffen netheid van het vakantieappartement direct bij verhuurder, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Artikel 7: Aankomst- en vertrektijden

7.1 De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. In verband met de eindinspectie van het vakantieappartement dient huurder uiterlijk op de dag voor vertrek aan te geven hoe laat hij wil vertrekken.

7.2 Op de dag van vertrek dient het appartement schoon en netjes achtergelaten te worden en dient het vuilnis verwijderd te zijn. De containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich op de parkeerplaats van Villa tre Sorelle. Informatie is terug te vinden in de informatiemap.

7.3 Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor eindschoonmaak.

7.4 De inspectie van het appartement vindt plaats voor vertrek van de huurder. Het tijdstip van inspectie zal van te voren door verhuurder met huurder worden overeengekomen.

Artikel 8: Verplichtingen van de huurder

8.1 Het appartement dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot het appartement worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

8.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde appartement en/of inventaris, dient dit onmiddellijk per email aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

8.3 Het appartement dient bij vertrek schoon te worden opgeleverd. Het beddengoed dient afgehaald te zijn. Serviesgoed met toebehoren dienen te zijn opgeruimd en de vaatwasser dient leeg te zijn.

8.4 Het is ten strengste verboden in het appartementengebouw van Villa tre Sorelle te roken. Dit geldt dus voor binnen in het appartement alsmede in de gezamenlijke ruimten. Indien toch geconstateerd wordt door verhuurder dat er binnen gerookt is, zal er een extra schoonmaakploeg ingehuurd moeten worden om het huis schoon te maken welke kosten zullen worden verhaald op huurder.

8.5 Uit het appartement meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschafkosten worden in rekening gebracht verhoogd met 20% extra kosten. Bij een niet zelf opgeven, zal aangifte gedaan worden bij de politie van diefstal.

8.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht het appartement te betreden.

Artikel 9: Annuleringen door verhuurder

9.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bij voorbeeld in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de huursom.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

10.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om het appartement van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk, hoe ook genaamd ten gevolge van geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straat opbrekingen en andere werkzaamheden rondom het appartement.

10.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond het appartementengebouw van Villa tre Sorelle.

10.6 Aan de voorzijde van Villa tre Sorelle is een eigen terrein, waar auto’s/motoren/fietsen van huurders geparkeerd mogen worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan de auto/motor/fiets van de huurder.

Artikel 11 Website & Algemene voorwaarden

11.1 Verhuurder heeft zijn uiterste best gedaan de appartementen, hun ligging, de omgeving en de activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op zijn website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

11.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

11.3 Verhuurder heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

11.4 Huurders worden geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Den Haag bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.